(+385) 01 481 61 55
Promijenite veličinu slova: A- A A+

Korisnici

Programi uključivanja terapijskog psa

Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet provodi različite programe školovanja i dodjele terapijskih pasa:

Terapijski psi u obiteljima djece s teškoćama u razvoju

Kod ovog oblika rada terapijski pas dodjeljuje se osobno djetetu/korisniku, a voditelj terapijskog psa je roditelj. Pas živi s obitelji te sudjeluje u ciljanim, strukturiranim aktivnostima s djetetom u opuštenoj, obiteljskoj atmosferi. Te se aktivnosti mogu formirati oko različitih situacija, ovisno o potrebama djeteta: u kući/stanu, u dućanu, na ulici itd. Kontinuiranom stručnom podrškom aktivnosti se osmišljavaju ciljano i individualno prema potrebama djeteta te se prilagođavaju razvojnim promjenama kroz koje dijete prolazi.

Terapijski psi koji se uključuju u terapijske, edukativne i druge postupke

Terapija sa psima

Kod ovog su oblika rada aktivnosti specifično usmjerene na poboljšanje efekta terapijskih postupaka kod djece i odraslih. Voditelj terapijskog psa mora biti stručna osoba (npr. psiholog, logoped, defektolog, radni terapeut itd.) osposobljena da radi s terapijskim psom. Voditelj psa i stručnjak/terapeut mogu biti dvije osobe, pri čemu stručna osoba provodi terapijski postupak kroz unaprijed planiranu i ciljanu interakciju koja se ostvaruje između voditelja psa, terapijskog psa i klijenta. Ovisno o terapijskom postupku u koji se terapijski pas uključuje, djeluje se na različite razvojne aspekte, vještine i potrebe koje klijent ima. Važno je naglasiti da ključnu ulogu ima stručna osoba, koja planira i usmjerava svaku seansu, a terapijski je pas sredstvo kojim se podiže motivacija klijenta, bilo da se radi o djetetu ili odrasloj osobi, te na taj način ubrzava djelovanje terapijskog postupka.

Odgojno-obrazovni procesi uz terapijske pse

Ove aktivnosti osmišljene su s ciljem poticanja kognitivnih aspekata u sklopu edukativnih procesa kod djece i mladih, kao katalizator za učenje i poučavanje. Voditelj psa može biti stručna osoba ili (kao i kod terapije sa psima) voditelj psa i stručnjak mogu biti različite osobe. Aktivnosti moraju biti unaprijed planirane, a provedba dokumentirana kako bi se mogao procijeniti utjecaj terapijskog psa na kognitivni razvoj kod djece i mladih.

Povremeni posjeti sa psima

Ove aktivnosti nemaju nužno terapijski učinak, nemaju unaprijed određenu strukturu ni vrijeme trajanja. Interakcija između klijenta i školovanog terapijskog psa ostvaruje se u smislu opuštanja, poticanja pozitivne atmosfere, jačanja motivacije i poticanja socijalnih vještina. Najčešće aktivnosti uključuju milovanje i dodirivanje psa, igranje sa psom i brigu o psu za vrijeme povremenog posjećivanja klijenata u institucijama poput škola i vrtića, bolnica, staračkih domova te drugih specijaliziranih ustanova. Kod ovog oblika uključivanja terapijskog psa u rad nema ciljanih zadataka vezanih uz specifične potrebe klijenta.